KBT & mindfulness

MULTIMODAL BEHANDLING

Socialstyrelsen rekommenderar multimodal behandling vid adhd, dvs behandling med flera olika inslag.

De delar som rekommenderas är information om diagosen, psykoedukation, informationsmaterial, psykologisk behandling baserad på KBT och kognitivt stöd, dvs hjälpmedel för minne, beslutsfattande, planering och tidshantering.

KBT, kognitiv beteendeterapi i grupp

Den terapiform Socialstyrelsen rekommenderar är är KBT, kognitiv beteendeterapi. Den ges ofta som gruppbehandling vid psykiatriska kliniker. Fördelen med gruppbehandling är att man får möjlighet att träffa andra med samma problematik och kan utbyta erfarenheter.

De vanligaste gruppbehandlingarna är Pegasus, Psykoterapi för vuxna med adhd och KBT vid adhd.

Information, psykoeduktion och färdighetsträning är viktiga delar. Man tränar att öka sociala färdigheter, problemlösning, känsloreglering och impulskontroll.

Beteendeanalysen är ett viktigt redskap. Den syftar till att kartlägga faktorer som utlöser ett viss beteende och vilka konsekvenser det får på kort och lång sikt. Målet är att förändra beteenden så att de blir långsiktigt hållbara.

INDIVIDUELL KBT

Individuell KBT blir främst aktuell om man samtidigt har andra problem eller diagnoser. Socialstyrelsen räknar med att mellan sextio och åttio procent av alla med adhd har någon psykisk diagnos som ångest, depression eller bipolär sjukdom. Personlighetssyndrom, autism och Tourettes syndrom är också vanligare hos personer med adhd.

I individuell KBT arbetar man med att undersöka och förändra beteenden, tankar och känslor som är problematiska.

MINDFULNESS

Mindfulness är en träning att öka sin uppmärksamhet på tankar, känslor, impulser och kroppsförnimmelser. Ursprungligen är det en buddihistisk mediationsmetod som har fått stort genomslag som psykoterapeutisk verktyg, främst inom KBT.

I Berndt Hesslingers program Psykoterapi för vuxna med adhd, som bygger på terapiformen dialektisk beteendeterapi, är den ett bärande inslag inslag.

En grundövning i mindfulness är kroppsscanning, som syftar till att uppmärksamma hur kroppsförnimmelser, tankar, känslor och impulser känns i kroppen. Medvetenhet om dem kan t ex minska impulsivitet.

Vid adhd har mindfulnessövningarna uppmärksamhet som fokus. Det handlar om att uppmärksamma och att öka sin uppmärksamhet.